Namaste & Good morning from Yuksom

Yuksom,West Sikkim. 3rd May,2015 Yuksom,West Sikkim. 3rd May,2015(2)